Mali ve Finansal Analiz

  Finansal analiz ya da diğer bir tabirle Mali Tablolar Analizi, bir işletmenin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve finansal yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını saptamak ve o işletme ile ilgili geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilmek için, mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin ve bunların zaman içinde göstermiş oldukları eğilimlerin incelenmesinden oluşmaktadır.

  Finansal analiz, planlama açısından önemlidir. Sağlıklı bir planlama yapabilmesi için her şeyden önce işletmenin içinde bulunduğu durum iyi analiz edilmelidir. Planlardan tam yararlanabilmek için işletmenin gücünün, zamanında önlem alabilmesi için ise zayıf yanlarının bilinmesi gereklidir. Finansal analiz, finansal tablolarda incelenmek istenen iki kalem arasındaki ilişkinin matematiksel olarak ifade edilmesi ve yorumlanması işlemidir. Analiz, işletmelerin yükümlülüklerini yerine getirme, karlılık, likidite durumu, finansman yapısı ve varlıkların etkinliği hakkında ilgili kişilere fikir vermektedir.

  Finansal analizden genellikle işletme yöneticileri yararlanmaktadır. Yöneticiler finansal analiz, kontrol ve işletme faaliyetlerinin düzenlenmesi amacıyla oranları kullanır.


  Finansal analizleri iki grubu ayırarak gerçekleştirmekteyiz.Bunlardan ilki dikey, yatay ve trend analizleridir. Özellikle bilanço ve gelir tabloları en az iki yıl karşılaştırmalı olarak dikey yüzdeler; yatay farklar ve yüzdeleri hesaplanır. Aynı firmanın farklı dönemlere ait verileri analiz edilip karşılaştırılır ve gelişmelerin olumlu yönde olup olmadığı değerlendirilmeye çalışılır. Ancak bu arada, gözlenen değişimlerin firmaya özgü nedenlerden yanında, genel ekonomik şartlar ve endüstri koşullarından da etkilenebileceği unutulmamalıdır.

  İkinci grup oran analizleridir. Oran analiz tekniği işletmelerin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını kendi içinde ve aynı veya farklı sektörden diğer işletmelerin sonuçlarıyla karşılaştırılarak incelemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu oranlar sadece bir dönem ait olacağı gibi, birden fazla döneme ait de olabilmektedir. Oran analiz tekniği işletmelerin mevcut durumu, yönetim yeterliliği, finansal kararlar gibi etmenlerin durumunu anlamaya yardımcı olur. Oranlar, finansal tabloda yer alan değerler arasındaki ilişkileri kurmaya yarar.

  Yapılan analizler ışığında işletmelerin likidite, karlılık, büyüme, finansal yapılarına ilişkin yıllar itibariyle oluşan genel trend tespit edilmekte ve en önemlisi firmanın sürekliliğine ilişkin tehlikeli bir durumun oluşup oluşmadığı da yönetime raporlanmaktadır. Bu analizler faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan en önemli göstergelerdir.